Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole
På  BRANDERUP FRISKOLE  tilbyder vi skolegang fra børnehaveklassen til og med 8. klasse. Fra august 2020 tilbyder vi også 9. klasse.
   
Vi byder velkommen til alle, der i frihed og med tillid og fælles ansvar vil være med til at skabe en skole, hvor børnene har det sjovt og lærerigt, men stadig er forældrenes, - og vi henvender os især til de hjem, der mener, at skolen skal tilbyde andet og mere end at lære børnene at læse, regne og skrive.

I skoleåret 2018/2019 er vi 91 elever på Friskolen, og til at varetage den daglige undervisning er der ansat en skoleleder,  lærere og  støttelærer.

I SFO-en er der ansat 2 medarbejdere, og desuden samarbejder vi med Børnehuset i forbindelse med morgenåbningstiden.
 
SKOLEDAGEN begynder hver dag med morgensamling, hvor vi synger morgensang, beder Fadervor og ellers drøfter de ting, der vedrører alle. 
Midt på dagen er der motion, efterfulgt af gratis frugt til alle.                                                                                                                                                  
Dagene er i øvrigt bygget op med almindelige skolefag, i en struktur der skaber rum til fordybelse.
 
Onsdag er temadag hvor især fagene historie, geografi, biologi og natur/teknik tilgodeses.
                                                                                                                                                                                     
Vi lægger stor vægt på færdigheder og kundskaber, men lige så vigtigt er det, at børnenes fantasi og spontanitet får plads til udfoldelse gennem leg, drama, oplæsning, sang og fortælling, og desuden i de praktiske-musiske fag, som dels inddrages i den almindelige undervisning, men også bliver tilgodeset i værkstedstimerne, hvor fagene billedkunst, sløjd, håndarbejde og hjemkundskab bliver tilgodeset i tværfaglige forløb.                                                                                                                                                              

De enkelte hold har hver uge fortælling, hvor børnene får mulighed for at bruge deres fantasi og følelser til at opleve og forstå livets vilkår for os mennesker. 
 
 
Friskolens historie

Branderup Friskole blev oprettet i 2008 efter nedlæggelse af den lokale folkeskole. Allerede nogle år tidligere havde der været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheden for at oprette en friskole, da folkeskolen fik skåret 7. kl. væk, men opbakningen var dengang ikke stor nok. Da man senere kunne se, at folkeskolen ville blive lukket i 2009 pga. faldende elevtal, så gik en gruppe i gang igen, og denne gang vandt de gehør, og der blev afholdt stiftende generalforsamling og valgt en bestyrelse, og denne bestyrelse arbejdede for at få nedlagt folkeskolen allerede i 2008 i håb om, at alting så ikke ville smuldre, inden Friskolen kom i gang.                  Det lykkedes også. - Der blev udarbejdet vedtægter og værdigrundlag, og ikke mindst blev det besluttet, at det skulle være en Grundtvig/Koldsk friskole, hvor forældre, lærere, børn og lokal-samfund fik mulighed for, - en ret til og ikke mindst en forpligtelse til sammen at skabe den bedst tænkelige skole til gavn for alle. Dette skulle ske både med afsæt i de gode værdier, der blev taget med fra den gamle skole, men også med fokus på de værdier man ønskede på den kommende friskole.                                                      Her skulle børnene opleve sang, fortælling, morgensamling, kulturarvsformidling, traditioner, sociale og kulturelle oplevelser, kulturdag, lejrskoler mv., og det skulle ske i et trygt læringsmiljø med en ordentlig omgangstone, og skolen skulle være et sted, hvor ingen blev glemt, og undervisningen skulle tage udgangspunkt i hvert enkelt barn.                                                                                            Samtidig havde man i bestyrelsen besluttet, at der skulle arbejdes ud fra følgende 4 fokuspunkter: ½ times læsning hver dag på eget niveau, daglig motion, tidlig sprogstart og sund kost med egen frugtordning. 

Søndag, den 8. august 2008 slog Branderup Friskole dørene op for 67 elever fra bh.kl. – 7. kl..  Året efter kom en 8. klasse med, og i løbet af de år friskolen har været i gang, er den nu vokset til 87 elever, hvilket er fint, da den ligger i et tyndt befolket landdistrikt.        Det første år havde friskolen også en børnehave, hvor vores SFO havde til huse, men da børnehaven året efter ønskede at oprette en vuggestue, blev vi delt, da friskoleloven ikke på det tidspunkt gav mulighed for, at friskolen måtte etablere en vuggestue.                    Vi har 2 busser, der henter en del af eleverne, da der ikke er offentlig transport, der passer ind i skolens tider.                                                                                                                                   

Vores skolehverdag er bygget op på et stærkt og tæt forældresamarbejde og et nært samarbejde med byen og dens foreningsliv. Vi har hver dag morgensang, vi har 2x½ times fortælling pr. uge i de enkelte klasser, vi har 2x15 min. fælles motion hver dag, og desuden har vi fælles begyndelse og afslutning om fredagen. Vi vægter fagligheden højt med udfordringer på alle niveauer, og desuden vægter vi det kreative/musiske, dels ved almindelig værkstedsundervisning, men også i forbindelse med emneuger, teateruger og projektopgaver.                                                                                                                           

 Vi overtog nogle bygninger i rigtig god stand, - alligevel gør vi brug af forældrene, ja, hele byen i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og udearealer, og det betyder også, at de fælles aktiviteter, byen og skolen har haft gennem tiden, er blevet udbygget væsentligt til stor glæde for alle parter.                                                                                                                                           

Vi bestræber os hver dag på at gøre os umage for at gøre vores friskole bedre, og det sker i fællesskab med børnene, men også i samtalen/debatten med forældrene, så vi hele tiden har for øje at udvikle og forbedre vores fælles friskole og finde den bedste form og betingelser for friskolen i fremtiden.