Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

For 10 år siden var der på denne tid stiftende generalforsamling for Branderup Friskole. Det betyder at vi snart kan holde jubilæum – det bliver markeret på 1. skoledag efter sommerferien.

Vi startede skoleåret med 89 elever, rundede på et tidspunkt 90 – så er der flyttet et par stykker, og nye er kommet til – så lige nu er vi 88 elever.

På medarbejderfronten har vi både haft glæder og udfordringer. I august bliver Sanne sygemeldt – det betød at vi har brugt Lasse og Lene som vikarer – samtidig med at jeg selv overtog klasselærerrollen indtil Sanne igen var tilbage. Børnehaveklassen var sidste år igennem en noget turbulent tid og sidste år i foråret var der ansættelsessamtaler for at finde en ny lærer til børnehaveklassen. Det lykkedes ikke og derfor ansatte vi Charlotte i et 1 års vikariat til at varetage opgaven. Da Charlotte i november måned bliver sygemeldt, vælger vi at stoppe samarbejdet med hende. Samtidig var Sanne ved at komme tilbage, og jeg kunne slippe klasselærerrollen for hende, og overtage den i børnehaveklassen. Til påskeferien sagde vi farvel og tak til Lasse og Lene, fordi vi nu er stabile.

I december var vi så heldige at kunne genansætte Tina – hendes funktioner centreres især om støtteundervisning og musik. Samt nogle timer i børnehaveklassen.

Jeg har stor respekt for og masser af taknemmelighed over medarbejderne som i dette år har trukket et stort læs – og det både gjort med engagement, fleksibilitet og godt humør.

Efter sommerferien kommer Stine tilbage fra barsel – det ville have betydet farvel til Vibeke. Vi har dog kunne forlænge med Vibeke endnu en periode, så hun efter sommerferien bliver primus motor omkring børnehaveklassen i samarbejde med Tina og Jens Ole.

Vi har haft et godt og travlt skoleår på udviklingsfronten.

I efterår tog vi fat på de fysiske rammer – oprydning, indretning af lærerforberedelsesrum, indretning af fysik/natur-teknik. Vores gange er blevet indrettet så de kan bruges til skolearbejde. Vi er ikke i mål endnu med indretning – men meget godt på vej.

Vi har været i gang med at arbejde med hverdagen her – at skabe mere ro og sammenhæng. Vi har ændret noget i dette år – og næste år endnu mere. Missionen er at skabe rum til fordybelse og ro – og at give muligehd for at den voksne der er klasselærer også er den der har flest timer i klassen. Resursen omkring personale vægtes højt – kerneopgaven for os er at levere god undervisning – det er svært hvis der skal løbes for stærkt. Samtidig kommer der ændringer i skematiderne – men meget mere om dette område til forældremødet i juni.

IT området har også været et område med plads til forbedring – derfor startede vi 2018 med 25 nye Abooks – og de er godt i gang. Næste år skal vi have udformet en IT-strategi, så vi får klædt eleverne godt nok på i den digitale verden – men også mere overordnet skal vi have set på IT-området.

Fra februar 2018 har vi samarbejde med Børnehuset ansat en pedel i flexjob-ordning. Godt givet ud.

Medarbejdere og bestyrelse har næsten hele året været i gang med et arbejde omkring vores nye værdigrundlag. Det har været et utroligt spændende arbejde, og vi har fået udformet et grundlag som matcher tiden og fremtiden og som favner det der er vigtigst for vores skole. Det nye  grundlag ligger på hjemmesiden – så hvis I ikke har set det, vil jeg opfordre Jer til at se på det.

Vi har fået lagt sidste hånd på vores Anti-mobbestrategi som også er tilgængelig på hjemmesiden. Strategien er blevet lavet med mest mulig deltagelse af både elever, forældre, bestyrelse og medarbejdere. Strategien bliver et hverdagsredskab og får tråde ind i måden vi fremover arbejder på og -om alt går vel- hvad medarbejderen skal have et kursus omkring næste år.

Herudover har vi udarbejdet forskellige andre procedurer og beskrivelser- alt at finde på hjemmesiden.

 

 

Vi er godt i gang med at udvikle elevrådets arbejde, så de arbejder med demokratiske processer og elevindflydelse. Forældrerådets måde at arbejde på er også i forandring – de har stadig bevaret de praktiske opgaver og evaluering, men der er også åbnet for drøftelser om områder der direkte berører hverdagen. F.eks. har vi i dette år arbejdet med kostpolitik i samarbejde med Børnehuset, og vi drøfter formen omkring forskellige arrangementer.

Lusepatruljen har bevaret deres arbejdsområde – og gør det godt – og set i det store hele, så har deres arbejde og jeres derhjemme haft god effekt. Vi bliver aldrig helt fri – men det er på et tåleligt niveau. Tak!

Så er det besluttet at vi fra 2020 tilbyder 9. klasse. Det kræver at vi udvikler vores overbygning – at det bliver en særlig del af skolen. Det arbejde bliver spændende at komme i gang med.

Helle og jeg har haft en del møder dette år – vi arbejder hele tiden på at definere hvad vi kan arbejde sammen om, støtte hinanden med og lave i fællesskab. Det er et konstant arbejde – men når viljen og lysten er der kan vi udvikle på det! Jeg sætter stor pris på samarbejdet!

I år er Tages sidste år som tilsynsførende her på skolen – reglerne gør at vi ikke kan fortsætte samarbejdet. På forældremødet i juni kommer han og takker af og samme dag skal vi have valgt ny tilsynsførende. Alle har mulighed for at pege på en kandidat – og listen finder I på fordelingssekretariatets hjemmeside – linket har været i fredagsbrevet inden påske. Skolen og bestyrelsen har fundet en kandidat som vi vil pege på – han hedder Børge Kock – er uddannet lærer, seminarielærer, har været skoleleder, skriver bøger og er nu videnscenterchef. Med næste fredagsbrev vedhæfter jeg det han har skrevet om sig selv og hans bevæggrunde for at ville være tilsynsførende her.

Så er ombygningen af vores toiletter ved at være klar til at sættes i gang – måske kan vi fejre 10 års jubilæet med nye toiletter.

Næsten til sidst vil jeg gerne takke alle Jer forældre, medarbejderne som har min dybeste respekt, skolekredsen, bestyrelsen, forældreudvalget, den tilsynsførende, børnehuset, aktivcentret, lokalrådet, dåsedrengene og støtteforeningen. I det hele taget alle der er med til at bakke op om og gør vores skoleform mulig!

Sidst skal lyde en kæmpe stor tak til dig Henrik som med denne generalforsamling har valgt ikke at genopstille. Det har jeg stor forståelse – men jeg har også ved flere lejligheder (hør alle) gjort dig opmærksom at jeg også synes det er en skam. Jeg har mange gange fortalt dig at jeg sætter stor pris på dig og på det arbejde du har udført her. Du har udvist stort engagement og stor indsigt. Du har virkelig altid haft styr det – og du har altid en mening om hvad vi nu end har drøftet – enten i bestyrelsen eller mellem os to, men du har altid været åben for at se sager fra andre synspunkter end dit eget.  Det har været en fornøjelse når du har kigget forbi i en travl hverdag. For mig har du været en vigtig samarbejds- og sparringspartner. Vi har haft mange og gode drøftelser – og vi har op til flere gange været forundret over hvor enige vi egentlig er om stort set alt. Dermed ikke sagt at vi ikke har drøftet og diskuteret – men altid med samme retning! Men dig mister vi en masse viden og god humor!

Tusind, tusind Henrik – og rigtig god vind fremover! Gaven er et hint om at komme ned i tempo – nyde en god aften med noget godt til ganen.

Så vil jeg slutte af med at sige tak for den opbakning jeg har oplevet her i mit første år!