Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

 Om: Procedure for udskrivning af elever

Inden for rammerne af friskoleloven (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. nr. 1075 af 8. juli 2016) kan en fri grundskole ifølge §1 stk. 1 frit afgøre, hvilke elever de vil have på skolen. Det betyder at skolen selv bestemmer, hvilke elever de vil optage på skolen, og at skolen har ret til at udskrive en elev, selvom forældrene eller eleven ikke selv ønsker det.

FN´s børnekonvention kræver, at børn inddrages ved alle forhold, der vedrører dem selv, herunder beslutning om bortvisning eller udskrivning.

Proceduren for udskrivning skal være tydelig for både skolens ledelse, bestyrelse, ansatte, elever og forældre.

Forud for en evt.  udskrivning, skal der løbende være dialog mellem skole og elever og forældre. Det må aldrig komme som en overraskelse for eleven og forældrene at skolen overvejer dette alvorlige skridt (se ”Skolens værdier og rammer for samvær”, samt ”Procedure for udskrivning”.) Udskrivning uden forudgående dialog kan kun ske under meget alvorlige og uacceptable omstændigheder.

Skolens leder skal sørge for, at det på tidspunkt, før der træffes beslutning, bliver klart for eleven og forældrene, at konsekvensen kan blive udskrivning.

Der er i 2017 formuleret ”Procedure for udskrivning af elever”.

En procedure kan aldrig følges punkt for punkt – der vil altid være særlig individuelle omstændigheder at tage hensyn til.

 

Bistand og vejledning til forældre/elever:

www.elevtelefonen.dk

www.skoleelever.dk

www.boernekontoret.ombudsmanden.dk

www.foraeldreraadgivningen.dk

 

Bistand og vejledning til skolen:

www.friskoler.dk

 

Procedure for udskrivning af elever

 

  1. Elev og forældre er forud bekendt med, at der på skolen er et problem, der kan føre til udskrivning

 

  1. Skolen indkalder til samtale med forældrene, hvor det klart fremgår, hvad der er baggrund for samtalen, og at det kan ende med en udskrivning. Det afklares med forældrene om eleven skal deltage i samtalen. Det redegøres overfor forældrene, at eleven vil blive inddraget og hørt, så elevens perspektiv og synspunkter indgår i skolens beslutningsgrundlag.

 

 

  1. Deltager eleven ikke i ovenstående samtale:

Eleven (og forældrene) inviteres til en samtale, hvor det klart fremgår, hvad baggrunden er for samtalen er, og at det kan ende med en udskrivning

 

  1. Der laves referat af samtalerne, som udleveres til elev og forældre hurtigst muligt

 

  1. Alle sagens oplysninger overvejes nøje inden den endelige afgørelse træffes. Afgørelsen træffes hurtigst muligt af skolens leder.

 

Efter evt. udskrivning:

  1. Skolen skal hjælpe eleven videre, så eleven kan komme i et andet undervisningstilbud hurtigst muligt
  2. Hvis eleven er undervisningspligtig, så skal bopælskommunen underrettes om, at eleven ikke længere deltager i skolegang på Branderup Friskole.