Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole
 
Tilsyn på Branderup Friskole

Forældrenes tilsyn

Tilsynet med undervisningen påhviler først og fremmest forældrene til børn i fri-skolen.
Forældrene fører tilsyn med undervisningen i alle fag, samt i det hele taget tilsyn med skolens aktiviteter og de rammer som skolens virksomhed udfolder sig i.
Der lægges vægt på, at forældrene har generel adgang til at følge undervisningen i de enkelte timer, og at forældre efter aftale med lærer og skolens leder deltager aktivt i undervisningen.
 

Tilsynsførendes tilsyn

Den af forældrekredsens valgte tilsynsførende, fører tilsyn med undervisningen og elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk i de enkelte klasser.
Den tilsynsførende besøger hver klasse mindst én gang om året.

Med henblik på en helhedsvurdering skal den tilsynsførende endvidere udtale sig om elevernes mulighed for personlig udvikling og kundskabstilegnelse indenfor de humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske fag.

Alt relevant materiale skal være til rådighed for den tilsynsførende, og i forbindelse med skolens undervisningsplaner skal indholdet drøftes med skolens leder og lærere, og desuden skal det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet drøftes.

Den tilsynsførende deltager på lige fod med forældre til børn på skolen i alle arrangementer på skolen.

Hvis undervisningen ikke giver eleverne et tilstrækkeligt godt standpunkt, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har den tilsynsførende pligt til, at drøfte forholdet med den/de pågældende lærere, friskolens leder og forældre/forældrekreds. Munder denne drøftelse ikke ud i en tilfredsstillende løsning, indenfor en fastsat frist på maksimalt 3 måneder, orienteres bestyrelsen af den tilsynsførende.

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekreds og bestyrelse om det førte tilsyn. Erklæringen skal placeres på skolens hjemmeside. Den tilsynsførendes aflægger endvidere beretning på skolens generalforsamling.

Den tilsynsførende skal behandle oplysninger om de enkelte elevers personlige forhold, som den tilsynsførende får kendskab til i forbindelse med tilsynsarbejdet som fortrolige oplysninger. Dette gælder også, når den tilsynsførende aflægger beretning.


 
 
Den tilsynsførende er certificeret i at føre tilsyn.
 
Skolen har pr. 20. juni 2018 valgt Børge Koch som tilsynsførende i perioden 2018-2020
klik for at se tilsynserklæring for 17/18