Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole
ÅRETS GANG…..
 
ARRANGEMENTER:
I løbet af et skoleår er der på skolen mange arrangementer, hvor forældrene bliver inviteret, og der er  tradition for følgende:

Første skoledag: Fra skolens start er det blevet en tradition, at vi holder 1. skoledag en søndag, hvilket betyder, at næsten alle forældre har mulighed for at deltage, og det er en rigtig festlig dag, hvor alle får hilst på hinanden, og hvor vi efter fælles morgensang og lidt tid i de enkelte klasser også spiser og leger sammen.                                  
Der bliver også tid til et kort forældremøde i de enkelte klasser, hvor de første vigtige informationer bliver givet, og der bliver valgt repræsentanter til de enkelte udvalg, bl.a. forældreudvalget.

Åben morgensang: 4 fredage i løbet af et skoleår holder vi Åben Morgensang fra kl. 8.00 – ca. 9.00 med efterfølgende kaffe. – Her bliver alle, der har lyst, inviteret, og der er sat et program sammen, hvor vi udover at holde morgensang har tradition for at de enkelte elever optræder eller viser frem, hvad de har arbejdet med.

Fælles forældremøder: 1-2 gange om året holder vi fælles forældremøde, hvor vi bl.a. snakker om de ting, der har relation til alle forældre og det fællesskab, vi har omkring skolen. 
 
Klasseforældremøder: I løbet af efteråret er der i de enkelte klasser klasseforældre-møder, hvor livet i klassen er i fokus, ligesom der bliver orienteret om, hvad eleverne skal arbejde med i årets løb.
 
Skole/hjem-samtaler: I januar er der mulighed for sammen med sit barn at få en samtale på skolen med klasselæreren + dansk- eller matematiklæreren, - men er der behov for det, er der altid mulighed for at få en aftale om en snak om det enkelte barn.

 
Arbejdsdag: I løbet af et skoleår 1 arbejdsdag, hvor man kan  være med til at holde skolens bygninger, arealer og inventar ved lige.

Generalforsamling: I april måned afholder Friskolen sin generalforsamling, og samme aften holder Støtteforeningen og Børnehaven også sin generalforsamling. – Alle forældre er automatisk medlem af skolekredsen og dermed valgbare til bestyrelsen og har stemmeret, - de der ikke er forældre på skolen kan melde sig ind i skolekredsen ved at betale et mindre beløb i kontingent, og de er dermed også valgbare til bestyrelsen og har stemmeret.

Værkstedsaften/julemarked: En aften sidst i november holder vi værkstedsaften, for at producere ting og sager til vores bod til byens Julemarked i Aktivcenteret. – Til selve julemarkedet spiller skolens bands, og nogle af pigerne går Lucia.

Skolefest/teater: I marts/april holder vi skolefest, hvor alle elever er med til at spille teater eller spille med i orkesteret, - derefter er der fest for alle.

Gymnastikopvisning: I forbindelse med idrætsforeningens gymnastikopvisning deltager Friskolen med et elevhold, hvor alle er med på gulvet og viser det, der er blevet arbejdet med i idrætstimer/morgenmotion.

Byfestarrangement: Først i juni måned er der Byfest i byen, og den foregår i skolegården og på sportspladsen, - så derfor er det naturligt, at vi som skole tager del i denne fest, bl.a. med en aften, hvor skolens bands giver koncert, og desuden stiller Friskolen også en tombola op, hvor forældrene sørger for gevinsterne.
 
Afslutning: I forbindelse med afslutningsugen er der arrangeret 2 klasselærerdage, hvor det er de enkelte klasser/klasselærere, der bestemmer, hvad der skal foregå, - om fredagen holdes der en lille højtidelighed i salen, hvor der synges, holdes taler, deles udtalelser ud og tages afsked med de elever, der skal forlade skolen.
 
 
ANDERLEDES DAGE
Skoleåret er fyldt med almindelige skoledage, men bliver af og til brudt af nogle anderledes dage eller arrangementer:

Tema-dage: Hver onsdag er afsat til tema, hvor fagene (historie, geografi, biologi, natur-teknik) bliver tilgodeset. Her er der blive plads til fordybelse, og der bliv
er arbejdet med forskellige emner enten i eller på tværs af klasserne.
 
Fagdage: I løbet af skoleåret kommer der fagdage, hvor der er mulighed for at fordybe sig i de enkelte fag på hele skoledage
 
Trivselsdag. Hver 4. fredag er der trivselsdag i klasserne, hvor der arbejdes bredt med "Trivsel"

Hyttetur: I begyndelsen af skoleåret er hele skolen på tur med en enkelt overnatning. –Her bliver der arbejdet med et bestemt emne på tværs af klassetrin. Turen ligger på dette tidspunkt af året, for bl.a. at styrke fællesskabet både i de enkelte klasser, men også for hele skolen.
 
Lejrskole: 6.-7. kl. er hvert år i maj/ juni måned på lejrskoletur sammen, og det er klassens lærere, der beslutter, hvor årets tur skal gå hen. – Her er der tænkt på, at eleverne skal styrkes både kulturelt og socialt. Max. forældrebetaling til denne tur ligger på 700 - 1000 kr., og den enkelte klasses klassekasse går evt. ind og dækker det resterende. 8. kl. er hvert år i maj/ juni måned på en lejrskoletur til udlandet. Turen planlægges og arrangeres af klassen og klassens lærere. Turen må max. have en egenbetaling på 1500-1800 kr. pr. elev. Resten af turen finansieres af en fælles klassekasse.

Emneuger: I løbet af skoleåret er der planlagt 3 emneuger, hvor eleverne dels kan være opdelt i emner på tværs af klasser, eller de arbejder på deres klassetrin. I den ene af ugerne arbejder de ældste klassetrin med projektopgaver og fremlæggelse. -   I en anden af ugerne bliver der arbejdet med et teaterstykke, hvor alle elever deltager både på og udenfor scenen.

Praktikuge: 8. kl. har hvert år en uge i praktik, hvor de kommer ud på en arbejdsplads og følger rytmen der. – Det er i høj grad eleverne og deres forældre, der er med til at finde en passende praktikplads.

Introduktionsuge 8. kl.: I en uge om året deltager 8. kl. i introduktionsuge, som er en anderledes uge, hvor de følger undervisningen på forskellige ungdomsuddannelser, og derved får et bedre kendskab til og indblik i dagligdagen der. – Desuden hører de også om de krav, der stilles i forhold til de forskellige uddannelsessteder. Dette bliver arrangeret i samarbejde med UU-vejleder Marianne Thorøe, som også tager sig af skolevejledningen for 6. – 8. kl.