Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

”Frihed og folkestyrekravet” handler om tilsynet med ”om skolerne forbereder eleverne til leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”.   

Eleverne bliver igennem deres skolegang forberedt til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder udvikles og styrkes, herunder ligestilling mellem kønnene.

 Den gensidige respekt lærer og elev imellem er et meget vigtigt element i skolens hverdag. Eleverne vises, hvordan man opfører sig optimalt, så det er behageligt for alle at være sammen. På skolen arbejder vi ud fra tesen:                                                               ”Jeg skal være sådan, at alle synes her er rart at være”.  Der er på skolen udfærdiget et dokument der beskriver ”Skolens værdier og samværsformer” (se andet underpunkt på skoleporten).

Det er vigtigt, at hver elev bliver betragtet som en unik personlighed med egne ideer, tanker, ønsker, holdninger og synspunkter, og det er vigtigt, at de bliver hørt og taget i betragtning i det omfang, det er muligt. Vi arbejder ud fra den overbevisning at: ” I et trykt miljø kan børnene tænke, tale og tro hvad der er rigtigt for dem, samtidig med at de forstår det ansvar og forpligtelse der følger med.” (fra skolens værdigrundlag)

Undervisningen skal være med til at udvikle og udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, udvidet lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, gode arbejdsvaner samt empati og indlevelsesevne. Der arbejdes på skolen med mange forskellige arbejdsformer og arbejdsfællesskaber. Der arbejdes ofte på tværs af årgange.

Eleverne inddrages efter modenhed i en række beslutninger omkring undervisningen og skolen. I de yngste årgange primært med klasselæreren, hos de ældre elever foregår inddragelse især i elevrådet. Der er et udviklingsarbejde i gang (2017/2018) i skolens elevråd, hvor der arbejdes med større elevinddragelse og medbestemmelse

Eleverne udvikles og styrkes i deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 

Elevernes evner til at begå sig i en større social sammenhæng styrkes og bearbejdes samt deres medansvar for det sociale aspekt i gruppen, klassen og skolen styrkes. På skolen arbejdes der konstant med at få eleverne til at tale sammen om deres eventuelle problemer. Vi tager problemerne op, taler om dem og får eleverne til at arbejde på at bevare en gensidig respekt for hinanden.

Igennem undervisningen i historie og samfundsfag undervises eleverne i centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster, der har haft betydning for udviklingen af det danske folkestyre.  Indholdet af dette tilpasset årgangen.                    Nutidige begivenheder og nyheder, som har betydning for demokrati, frihed og folkestyre, diskuteres i klasserne. Der er hver uge en skemalagt ”Nyhedstime”.